اسلامشهر
۱۳۹۹ دوشنبه ۵ آبان
1398/10/30 http://eslamshahr.ir//dorsapax/Data/Sub_0/File/enews_EToolsFile_77777-eb9cc5e9-d3a9-41ce-b554-30213456a14d.jpg
«آگهی مناقصه و تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای»

 

 
شهرداری اسلامشهر در نظر دارد به استناد بودجه مصوب سال 98 شورای محترم اسلامی شهر پروژه ذیل را از طریق مناقصه و تجدید مناقصه عمومی واگذار نماید، متقاضیان می توانند فایل اسناد مناقصه و تجدید مناقصه را از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس: www.setadiran.ir دریافت نمایند. بدینوسیله از اشخاص حقوقی واجد شرایط دعوت میگردد جهت شرکت در مناقصه و تجدید مناقصه و دریافت اسناد به سایت مزبور مراجعه نمایند .ضمنا هزینه درج آگهی در روزنامه به عهده برنده مناقصه و تجدید مناقصه خواهد بود.

شروع و زمان دریافت اسناد مناقصه و تجدید مناقصه از 01/11/98 تا تاریخ 07/11/98

مهلت زمانی ارسال پیشنهاد تا تاریخ 17/11/98

زمان بارگشایی اسناد مناقصه و تجدید مناقصه ساعت 14:00 تاریخ 19/11/98

مرکز ارتباطات شهرداری اسلامشهر

تعداد بازدید: 166
Powered by DorsaPortal