اسلامشهر
۱۳۹۹ چهارشنبه ۵ آذر
«آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای»
.


شهرداری اسلامشهر در نظر دارد به استناد بودجه مصوب سال 99 شورای محترم اسلامی شهر پروژه ذیل را از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید، بدینوسیله از اشخاص حقوقی واجد شرایط دعوت میگردد جهت شرکت در مناقصه و دریافت اسناد به اداره قراردادهای شهرداری اسلامشهر مراجعه نمایند .ضمنا هزینه درج آگهی در روزنامه به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

نوبت چاپ اول: 25/06/99

نوبت چاپ دوم: 01/07/99

شروع و زمان دریافت اسناد مناقصه از 01/07/99 تا تاریخ 12/07/99

مهلت زمانی ارسال پیشنهاد تا تاریخ 13/07/99

زمان بازگشایی اسناد مناقصه ساعت 15:00 تاریخ 14/07/99

**هزینه خرید اسناد مناقصه 000/180/2 ریال می باشد.

1- مشخصات موضوع مورد مناقصه:

2-به پیشنهادات مشروط ، مخدوش ، فاقد سپرده و پیشنهاداتی که پس از مهلت اعلام شده ارائه شوند ترتیب اثر داده نخواهد شد

3-شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات واصله مختار است.

4- برندگان اول و دوم و سوم مناقصه عمومی هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

5-سایر شرایط در اسناد مناقصه عمومی درج گردیده است.

مرکز ارتباطات شهرداری اسلامشهر


تاریخ:
1399/06/26
تعداد بازدید:
93
منبع:
Powered by DorsaPortal