۱۳۹۹ چهارشنبه ۲۲ مرداد
شهرداری اسلامشهر
شماره مناقصه: 9809112
موضوع مناقصه: «آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای»
تاریخ بازگشایی پاکت ها: 1398/10/01
آخرین مهلت: 1398/09/28
 
 

شهرداری اسلامشهر در نظر دارد به استناد بودجه مصوب سال 98 شورای محترم اسلامی شهر پروژه ذیل را از طریق تجدید مناقصه عمومی واگذار نماید، متقاضیان می توانند فایل اسناد تجدید مناقصه را از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس: www.setadiran.ir دریافت نمایند. بدینوسیله از اشخاص حقوقی واجد شرایط دعوت میگردد جهت شرکت در تجدید مناقصه و دریافت اسناد به سایت مزبور مراجعه نمایند .ضمنا هزینه درج آگهی در روزنامه به عهده برنده تجدید مناقصه خواهد بود.

شروع و زمان دریافت اسناد تجدید مناقصه از 11/09/98 تا تاریخ 18/09/98

مهلت زمانی ارسال پیشنهاد تا تاریخ 28/09/98

زمان بارگشایی اسناد تجدید مناقصه ساعت 14:00 تاریخ 01/10/98

مرکزارتباطات شهردرای اسلامشهر

#اسلامشهرسلام

https://t.me/eslamshahrsalam1

http://eslamshahr.ir 
فایل:
شهرداری اسلامشهر
شهرداری اسلامشهر
شهرداری اسلامشهر
آدرس: تهران-بزرگراه آیت اله سعیدی - اسلامشهر- بلواربسیج - نبش خیابان امام موسی کاظم(ع)، ساختمان مرکزی شهرداری اسلامشهر
کد پستی :3313778468تلفن :15 - 02156344010
ایمیل: info@eslahmshahr.ir
کلیه حقوق وب سایت متعلق به شهرداری اسلامشهر می باشد.
Powered by DorsaPortal