۱۳۹۹ چهارشنبه ۲۲ مرداد
شهرداری اسلامشهر
شماره مناقصه: 9809132
موضوع مناقصه: «آگهی تجدید مزایده عمومی یک مرحله ای»
تاریخ بازگشایی پاکت ها: 1398/10/04
آخرین مهلت: 1398/10/02
 

شهرداری اسلامشهر در نظر دارد به استناد مجوز شماره 46/4/4 مورخ 15/6/95 شورای محترم اسلامی شهراجرای پروژه‌ های ذیل را از طریق تجدید مزایده عمومی واگذار نماید، متقاضیان می توانند فایل اسناد تجدید مزایده را از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس: www.setadiran.ir دریافت نمایند. بدینوسیله از اشخاص حقوقی واجد شرایط دعوت میگردد جهت شرکت در تجدید مزایده و دریافت اسناد به سایت مزبور مراجعه نمایند .ضمنا هزینه درج آگهی در روزنامه و هزینه کارشناسی به عهده برنده تجدید مزایده خواهد بود.

شماره مرجع تجدید مزایده: 5098090320000003

شروع و زمان دریافت اسناد تجدید مزایده از مورخ 18/09/98 الی 01/10/98

مهلت زمانی ارسال پیشنهاد از مورخ 18/09/98 الی 02/10/98

بازگشایی اسناد تجدید مزایده: ساعت 14:00 مورخ 04/10/98

*جلسه توجیهی: ساعت 14 روز یکشنبه مورخ 01/10/98

** شماره حساب شبا سپرده شهرداری: 260170000000105706113002

**شماره حساب سپرده شهرداری: 0105706113002

بانک ملی شعبه شهرداری اسلامشهر

مرکز ارتباطات شهرداری اسلامشهر

#اسلامشهرسلام

https://t.me/eslamshahrsalam1

http://eslamshahr.ir

 
فایل:
شهرداری اسلامشهر
شهرداری اسلامشهر
شهرداری اسلامشهر
آدرس: تهران-بزرگراه آیت اله سعیدی - اسلامشهر- بلواربسیج - نبش خیابان امام موسی کاظم(ع)، ساختمان مرکزی شهرداری اسلامشهر
کد پستی :3313778468تلفن :15 - 02156344010
ایمیل: info@eslahmshahr.ir
کلیه حقوق وب سایت متعلق به شهرداری اسلامشهر می باشد.
Powered by DorsaPortal