۱۳۹۹ شنبه ۴ بهمن
شهرداری اسلامشهر
شماره مناقصه: 99071301
موضوع مناقصه: اطلاعیه
تاریخ بازگشایی پاکت ها: 1399/09/28
آخرین مهلت: 1399/07/27

بدینوسیله به اطلاع می رساند شهرداری اسلامشهر به استناد مجوز شماره 1890/3/5 مورخ 31/01/99 شورای محترم اسلامی شهر نسبت به واگذاری حق بهره برداری بازارچه شماره (2) تقوی واقع در اسلامشهر- خیابان ابوذر-ضلع شمالی پارک تقوی(بصورت اجاره) به شرح ذیل از طریق برگزاری تجدید مزایده عمومی واگذار نماید . بدینوسیله از اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط دعوت می گردد. جهت شرکت در تجدید مزایده و دریافت اسناد همراه با معرفی نامه و مهر شرکت به اداره قراردادهای شهرداری اسلامشهر مراجعه نمایند . ضمناً مهلت دریافت و ارسال پیشنهادات حداقل ده روز پس از چاپ آگهی نوبت دوم خواهد بود . هزینه درج آگهی در روزنامه و هزینه کارشناسی و چاپ بنر به عهده برنده تجدید مزایده عمومی می باشد .

1-مبلغ پایه اجاره ماهانه : 235/072/392 ریال

2-مبلغ سپرده شرکت در تجدید مزایده : 000/000/857 ریال

4-صلاحیت: اشخاص حقوقی: تصویر اساسنامه مرتبط ، حداقل به مدت سه سال مستمر سابقه مدیریت در مراکز تجاری یا فروشگاههای بزرگ و 4 قرارداد کار مشابه

اشخاص حقیقی: تصویر شناسنامه و کارت ملی، حداقل به مدت سه سال مستمر سابقه مدیریت در مراکز تجاری یا فروشگاههای بزرگ و 4 قرارداد کار مشابه

4-به پیشنهادات مشروط ، مخدوش ، فاقد سپرده و پیشنهاداتی که پس از مهلت اعلام شده ارائه شوند ترتیب اثر داده نخواهد شد .

5-شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات واصله مختار است .

6- برندگان اول و دوم و سوم تجدید مزایده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

7-سایر شرایط در اسناد تجدید مزایده درج گردیده است .

8-چاپ اول : 08/07/99

9-چاپ دوم: 15/07/99

10- مهلت دریافت اسناد تجدید مزایده : از مورخ 15/07/99 الی 24/07/99

 
11- مهلت تحویل اسناد تجدید مزایده : ساعت: 15:00 مورخ 27/07/99

12-جلسه کمیسیون عالی معاملات : ساعت: 15:00 مورخ 28/07/99

13-هزینه خرید اسناد تجدید مزایده به مبلغ 000/180/2 ریال می باشد.

فایل:
شهرداری اسلامشهر
شهرداری اسلامشهر
شهرداری اسلامشهر
آدرس: تهران-بزرگراه آیت اله سعیدی - اسلامشهر- بلواربسیج - نبش خیابان امام موسی کاظم(ع)، ساختمان مرکزی شهرداری اسلامشهر
کد پستی :3313778468تلفن :15 - 02156344010
ایمیل: info@eslahmshahr.ir
کلیه حقوق وب سایت متعلق به شهرداری اسلامشهر می باشد.
Powered by DorsaPortal