۱۳۹۹ شنبه ۴ بهمن
شهرداری اسلامشهر
شماره مناقصه: 99082401
موضوع مناقصه: «آگهی مناقصه و تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای»
تاریخ بازگشایی پاکت ها: 1399/09/12
آخرین مهلت: 1399/09/11

شهرداری اسلامشهر در نظر دارد به استناد بودجه مصوب سال 99 شورای محترم اسلامی شهر پروژه های ذیل را از طریق مناقصه و تجدید مناقصه عمومی واگذار نماید، بدینوسیله از اشخاص حقوقی واجد شرایط دعوت میگردد جهت شرکت در مناقصه و تجدید مناقصه و دریافت اسناد به اداره قراردادهای شهرداری اسلامشهر مراجعه نمایند .ضمنا هزینه درج آگهی در روزنامه به عهده برنده مناقصه و تجدید مناقصه عمومی خواهد بود.

نوبت چاپ اول: 99/08/21

نوبت چاپ دوم: 99/08/28

شروع و زمان دریافت اسناد مناقصه و تجدید مناقصه عمومی از تاریخ 99/08/28 تا تاریخ 99/09/10

مهلت زمانی ارسال پیشنهاد تا تاریخ 99/09/11

زمان بارگشایی اسناد مناقصه و تجدید مناقصه عمومی ساعت 15:00 تاریخ 99/09/12

**هزینه خرید هر یک از اسناد مناقصه و تجدید مناقصه عمومی 2/180/000 ریال می باشد.

1-مشخصات فنی مناقصه و تجدید مناقصه عمومی:

2-به پیشنهادات مشروط ، مخدوش ، فاقد سپرده و پیشنهاداتی که پس از مهلت اعلام شده ارائه شوند ترتیب اثر داده نخواهد شد

3-شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات واصله مختار است.

4- برندگان اول و دوم و سوم مناقصه و تجدید مناقصه عمومی هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

5-سایر شرایط در اسناد مناقصه و تجدید مناقصه عمومی درج گردیده است.

فایل:
شهرداری اسلامشهر
شهرداری اسلامشهر
شهرداری اسلامشهر
آدرس: تهران-بزرگراه آیت اله سعیدی - اسلامشهر- بلواربسیج - نبش خیابان امام موسی کاظم(ع)، ساختمان مرکزی شهرداری اسلامشهر
کد پستی :3313778468تلفن :15 - 02156344010
ایمیل: info@eslahmshahr.ir
کلیه حقوق وب سایت متعلق به شهرداری اسلامشهر می باشد.
Powered by DorsaPortal