۱۴۰۰ چهارشنبه ۵ آبان
شهرداری اسلامشهر
شماره مناقصه: 1400/06/15/01
موضوع مناقصه: آگهی برگزاری مزایده عمومی
تاریخ بازگشایی پاکت ها: 1400/07/03
آخرین مهلت: 1400/07/01


شهرداری اسلامشهر در نظر دارد به استناد مجوز شورای محترم اسلامی شهر، نسبت به فروش املاک متعلق به شهرداری اسلامشهربه شرح ذیل از طریق برگزاری مزایده عمومی اقدام نماید. بدینوسیله از اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط دعوت میگردد جهت شرکت در مزایده و دریافت اسناد همراه با معرفی نامه و مهر شرکت به اداره قراردادهای شهرداری اسلامشهر مراجعه نمایند. ضمنأ مهلت دریافت و ارسال پیشنهادات حداقل ده روز پس از چاپ آگهی نوبت دوم خواهد بود. هزینه درج آگهی در روزنامه و چاپ بنر و هزینه کارشناسی به عهده برنده مزایده عمومی می باشد.

1-مشخصات موضوع مورد مزایده عمومی: مندرج در جدول ضمیمه

2-به پیشنهادات مشروط ، مخدوش ، فاقد سپرده و پیشنهاداتی که پس از مهلت اعلام شده ارائه شوند ترتیب اثر داده نخواهد شد .

3-شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات واصله مختار است .

4- برندگان اول و دوم و سوم مزایده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

5-سایر شرایط در اسناد مزایده درج گردیده است .

6-چاپ اول : 1400/06/15

7-چاپ دوم: 1400/06/22

8- مهلت دریافت اسناد مزایده : از مورخ 1400/06/22 الی 1400/06/31

9- مهلت تحویل اسناد مزایده : 1400/07/01

10-جلسه کمیسیون عالی معاملات : ساعت: 14:30 مورخ 1400/07/03


فایل:
شهرداری اسلامشهر
شهرداری اسلامشهر
شهرداری اسلامشهر
آدرس: تهران-بزرگراه آیت اله سعیدی - اسلامشهر- بلواربسیج - نبش خیابان امام موسی کاظم(ع)، ساختمان مرکزی شهرداری اسلامشهر
کد پستی :3313778468تلفن :15 - 02156344010
ایمیل: info@eslahmshahr.ir
کلیه حقوق وب سایت متعلق به شهرداری اسلامشهر می باشد.
Powered by DorsaPortal