۱۴۰۰ چهارشنبه ۵ آبان
شهرداری اسلامشهر
شماره مناقصه: 1400/06/21/02
موضوع مناقصه: « آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای »
تاریخ بازگشایی پاکت ها: 1400/07/11
آخرین مهلت: 1400/07/10


شهرداری اسلامشهر در نظر دارد به استناد ردیف بودجه مصوب سال 1400 پروژه های ذیل را از طریق برگزاری مزایده عمومی واگذار نماید . بدینوسیله از اشخاص حقوقی واجد شرایط دعوت می گردد جهت شرکت در مزایده عمومی و دریافت اسناد همراه با معرفی نامه و مهر شرکت به اداره قراردادهای شهرداری اسلامشهر مراجعه نمایند . ضمناً مهلت دریافت و ارسال پیشنهادات حداقل ده روز پس از چاپ آگهی نوبت دوم خواهد بود . هزینه درج آگهی در روزنامه به عهده برنده مزایده عمومی می باشد .

1-مشخصات موضوع مورد مزایده عمومی : مندرج در جدول ضمیمه

2-به پیشنهادات مشروط ، مخدوش ، فاقد سپرده و پیشنهاداتی که پس از مهلت اعلام شده ارائه شوند ترتیب اثر داده نخواهد شد .

3-شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات واصله مختار است.

4- برندگان اول و دوم و سوم مزایده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد .

5-سایر شرایط در اسناد مزایده درج گردیده است .

66-چاپ اول : 1400/06/20

7-چاپ دوم : 1400/06/27

8- مهلت دریافت اسناد مزایده : از مورخ 1400/06/27 الی ساعت : 14:30 مورخ 1400/07/06

9-کلاس توجیهی: ساعت: 11:00 روز چهارشنبه مورخ 1400/07/07

10- مهلت تحویل اسناد مزایده : 1400/07/10

11-جلسه کمیسیون عالی معاملات : ساعت : 14:30 مورخ 1400/07/11

فایل:
شهرداری اسلامشهر
شهرداری اسلامشهر
شهرداری اسلامشهر
آدرس: تهران-بزرگراه آیت اله سعیدی - اسلامشهر- بلواربسیج - نبش خیابان امام موسی کاظم(ع)، ساختمان مرکزی شهرداری اسلامشهر
کد پستی :3313778468تلفن :15 - 02156344010
ایمیل: info@eslahmshahr.ir
کلیه حقوق وب سایت متعلق به شهرداری اسلامشهر می باشد.
Powered by DorsaPortal