۱۴۰۲ شنبه ۱ مهر
شهرداری اسلامشهر
شماره مناقصه: 1402/03/13
موضوع مناقصه: « آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای »
تاریخ بازگشایی پاکت ها: 1402/04/12
آخرین مهلت: 1402/04/10

شهرداری اسلامشهر در نظر دارد به استناد بودجه سال 1402 مصوب شورای محترم اسلامی شهر نسبت به واگذاری پروژه های ذیل از طریق برگزاری مناقصه عمومی اقدام نماید. بدینوسیله از شرکت های پیمانکاری واجد شرایط دعوت می گردد جهت دریافت اسناد مناقصه از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس: www.setadiran.ir اقدام و جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 02156363090 تماس حاصل نمایند.

1-مشخصات موضوع مناقصه عمومی:

ردیف

موضوع مناقصه عمومی

شماره مناقصه در سامانه تدارکات دولت

ردیف بودجه

صلاحیت

مبلغ اعتبار (ریال)

مبلغ سپرده شرکت در مناقصه عمومی (ریال)

1

پروژه روشنایی بلوار کندرو حدفاصل خیابان امام حسن مجتبی(ع) تا خیابان امام موسی کاظم (ع)

2002090320000041

1030107

تصویر اساسنامه مرتبط یک نمونه قرارداد مرتبط با موضوع مناقصه- کلیه اسناد و مدارک شرکت

000/000/000/10

000/000/500

2

پروژه تجهیز، تامین و تعمیر روشنایی منطقه شش

2002090320000038

1030106

000/000/000/9

000/000/450

3

پروژه تجهیز، تامین و تعمیر روشنایی منطقه سه

2002090320000037

1030103

000/000/000/10

000/000/500

4

پروژه تجهیز، تامین و تعمیر روشنایی منطقه یک

2002090320000039

1030101

000/000/000/10

000/000/500

5

پروژه تجهیز، تامین و تعمیر روشنایی منطقه دو

2002090320000040

1030102

000/000/000/10

000/000/500

2-به پیشنهادات مشروط ، مخدوش ، فاقد سپرده و پیشنهاداتی که پس از مهلت اعلام شده ارائه شوند ترتیب اثر داده نخواهد شد

3- برندگان اول و دوم مناقصه عمومی هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

4-بدیهی است کلیه فرآیند برگزاری مناقصه، الکترونیکی و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد.

5-سایر شرایط در اسناد مناقصه عمومی درج گردیده است.

6-چاپ اول: 09/03/1402

7-چاپ دوم: 16/03/1402

8-شروع و زمان دانلود اسناد مناقصه از ساعت: 8:00 مورخ 16/03/1402 تا ساعت: 13:00 مورخ 27/03/1402

9-مهلت زمانی بارگذاری اسناد مناقصه تا ساعت: 13:00 مورخ 10/04/1402

10-زمان بازگشایی اسناد مناقصه مورخ 12/04/1402

فایل:
شهرداری اسلامشهر
شهرداری اسلامشهر
شهرداری اسلامشهر
آدرس: تهران-بزرگراه آیت اله سعیدی - اسلامشهر- بلواربسیج - نبش خیابان امام موسی کاظم(ع)، ساختمان مرکزی شهرداری اسلامشهر
کد پستی :3313778468تلفن :15 - 02156344010
ایمیل: info@eslamshahr.ir
کلیه حقوق وب سایت متعلق به شهرداری اسلامشهر می باشد.
Powered by DorsaPortal