۱۴۰۰ چهارشنبه ۵ آبان
شهرداری اسلامشهر
شماره مناقصه: 1400/06/23/01
موضوع مناقصه: « آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای »
تاریخ بازگشایی پاکت ها: 1400/07/12
آخرین مهلت: 1400/07/10


شهرداری اسلامشهر در نظر دارد به استناد بودجه مصوب سال 1400 پروژه ذیل را از طریق برگزاری مناقصه عمومی واگذار نماید . بدینوسیله از اشخاص حقوقی واجد شرایط دعوت می گردد جهت شرکت در مناقصه عمومی و دریافت اسناد همراه با معرفی نامه و مهر شرکت به اداره قراردادهای شهرداری اسلامشهر مراجعه نمایند . ضمناً مهلت دریافت و ارسال پیشنهادات حداقل ده روز پس از چاپ آگهی نوبت دوم خواهد بود . هزینه درج آگهی در روزنامه به عهده برنده مناقصه عمومی می باشد .

1-مشخصات موضوع مناقصه : مندرج در جدول ضمیمه

2-به پیشنهادات مشروط ، مخدوش ، فاقد سپرده و پیشنهاداتی که پس از مهلت اعلام شده ارائه شوند ترتیب اثر داده نخواهد شد .

3-شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات واصله مختار است.

4- برندگان اول و دوم و سوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد .

5-سایر شرایط در اسناد مناقصه درج گردیده است .

6-چاپ اول : 1400/06/21

7-چاپ دوم : 1400/06/28

8- مهلت دریافت اسناد مناقصه : از مورخ1400/06/28 الی 1400/07/07

9- مهلت تحویل اسناد مناقصه : 1400/07/10

10-جلسه کمیسیون عالی معاملات : ساعت : 13:00 مورخ 1400/07/12

فایل:
شهرداری اسلامشهر
شهرداری اسلامشهر
شهرداری اسلامشهر
آدرس: تهران-بزرگراه آیت اله سعیدی - اسلامشهر- بلواربسیج - نبش خیابان امام موسی کاظم(ع)، ساختمان مرکزی شهرداری اسلامشهر
کد پستی :3313778468تلفن :15 - 02156344010
ایمیل: info@eslahmshahr.ir
کلیه حقوق وب سایت متعلق به شهرداری اسلامشهر می باشد.
Powered by DorsaPortal