۱۴۰۲ يکشنبه ۶ اسفند
شهرداری اسلامشهر
نقشه سایت

Skip Navigation Links.
Collapse منو اصلیمنو اصلی
صفحه نخست
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">درباره شهر</span>درباره شهر
اماکن گردشگری ، زیارتی
مراکز علمی ، پزشکی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">شهرداری اسلامشهر</span>شهرداری اسلامشهر
Collapse درباره شهرداردرباره شهردار
معرفی شهردار
شهرداران سابق
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معاونت ها</span>معاونت ها
معاونت اداری مالی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معاونت خدمات شهری</span>معاونت خدمات شهری
معرفی معاون
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مدیریت هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری </span>مدیریت هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری
درباره مدیر
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">سرپرست مدیریت پیشگیری و رفع تخلفات شهری </span>سرپرست مدیریت پیشگیری و رفع تخلفات شهری
درباره مدیر
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مدیریت زیباسازی</span>مدیریت زیباسازی
درباره مدیر
اخبار
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مدیریت ستاد حوادث غیرمترقبه</span>مدیریت ستاد حوادث غیرمترقبه
درباره مدیر .
اخبار
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">اداره تاسیسات</span>اداره تاسیسات
درباره رئیس
اخبار
سامانه 137
اخبار
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معاونت فنی و عمرانی</span>معاونت فنی و عمرانی
درباره معاون
دفتر فنی معاونت فنی و عمرانی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معاونت اجتماعی و فرهنگی</span>معاونت اجتماعی و فرهنگی
درباره معاون
اخبار
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مناطق</span>مناطق
منطقه یک
منطقه دو
منطقه سه
منطقه پنج
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">سازمان ها</span>سازمان ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">سازمان حمل و نقل بار و مسافر </span>سازمان حمل و نقل بار و مسافر
درباره مدیرعامل
اخبار
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی</span>سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی
درباره مدیرعامل
اخبار
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">سازمان مدیریت حمل و نقل ریلی شهرداری اسلامشهر </span>سازمان مدیریت حمل و نقل ریلی شهرداری اسلامشهر
درباره مدیرعامل
اخبار
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی </span>سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی
درباره مدیرعامل
اخبار
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">سازمان سیما ، منظر و فضاهای سبز شهری</span>سازمان سیما ، منظر و فضاهای سبز شهری
درباره مدیرعامل
اخبار
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">سازمان آرامستان ها</span>سازمان آرامستان ها
درباره مدیرعامل
اخبار
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">سازمان مدیریت و مهندسی شبکه حمل و نقل شهری</span>سازمان مدیریت و مهندسی شبکه حمل و نقل شهری
درباره مدیرعامل
اخبار
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">سازمان مدیریت پسماند</span>سازمان مدیریت پسماند
درباره مدیرعامل
اخبار
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی</span>سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی
درباره مدیرعامل
اخبار
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری </span>سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری
درباره مدیرعامل
اخبار
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مدیریت ها</span>مدیریت ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مدیریت حوزه شهردار</span>مدیریت حوزه شهردار
درباره مدیر
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">اداره حراست</span>اداره حراست
درباره رئیس
اخبار
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">اداره بازرسی و رسیدگی به شکایات مردمی</span>اداره بازرسی و رسیدگی به شکایات مردمی
درباره رئیس
اخبار
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مدیریت ارتباطات و امور بین الملل</span>مدیریت ارتباطات و امور بین الملل
درباره رئیس
اخبار
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مدیریت حقوقی و قوانین</span>مدیریت حقوقی و قوانین
درباره مدیر
اخبار
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مدیریت سرمایه گذاری و جذب مشارکت های مردمی</span>مدیریت سرمایه گذاری و جذب مشارکت های مردمی
درباره مدیر
اخبار
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">اداره ممیزی و درآمد نوسازی</span>اداره ممیزی و درآمد نوسازی
درباره رئیس
اخبار
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">اداره امور ایثارگران</span>اداره امور ایثارگران
درباره رئیس
اخبار
شفاف سازی
نشریات
اپلیکیشن 137
مناقصه و مزایده
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">آموزشی</span>آموزشی
فایل های آموزشی
Collapse منو قبلیمنو قبلی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">درباره شهر</span>درباره شهر
اماکن گردشگری ، زیارتی
مراکز علمی ، پزشکی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">شهرداری اسلامشهر</span>شهرداری اسلامشهر
Collapse درباره شهرداردرباره شهردار
معرفی شهردار
شهرداران سابق
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معاونت ها</span>معاونت ها
معاونت اداری مالی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معاونت خدمات شهری و امور مناطق</span>معاونت خدمات شهری و امور مناطق
معرفی معاون
اخبار
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مدیریت زیباسازی</span>مدیریت زیباسازی
درباره مدیر
اخبار
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مدیریت ستاد حوادث غیرمترقبه</span>مدیریت ستاد حوادث غیرمترقبه
درباره مدیر
اخبار
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">اداره تاسیسات</span>اداره تاسیسات
درباره رئیس
اخبار
کشیک شب شهرداری
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معاونت فنی و عمرانی</span>معاونت فنی و عمرانی
درباره معاون
اخبار
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معاونت اجتماعی و فرهنگی</span>معاونت اجتماعی و فرهنگی
درباره معاون
اخبار
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مناطق</span>مناطق
منطقه دو
منطقه سه
منطقه پنج
منطقه شش
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">سازمان ها</span>سازمان ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی</span>سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی
درباره مدیرعامل
اخبار
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی </span>سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی
درباره مدیرعامل
اخبار
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">سازمان سیما ، منظر و فضاهای سبز شهری</span>سازمان سیما ، منظر و فضاهای سبز شهری
درباره مدیرعامل
اخبار
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">سازمان آرامستان ها</span>سازمان آرامستان ها
درباره مدیرعامل
اخبار
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">سازمان مدیریت پسماند</span>سازمان مدیریت پسماند
درباره مدیرعامل
اخبار
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی</span>سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی
درباره مدیرعامل
اخبار
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری </span>سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری
درباره مدیرعامل
اخبار
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مدیریت ها</span>مدیریت ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مدیریت حوزه شهردار</span>مدیریت حوزه شهردار
درباره مدیر
اخبار
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">اداره حراست</span>اداره حراست
درباره رئیس
اخبار
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">اداره بازرسی و رسیدگی به شکایات مردمی</span>اداره بازرسی و رسیدگی به شکایات مردمی
درباره رئیس
اخبار
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">اداره روابط عمومی و امور بین الملل</span>اداره روابط عمومی و امور بین الملل
درباره رئیس
اخبار
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مدیریت حقوقی و قوانین</span>مدیریت حقوقی و قوانین
درباره مدیر
اخبار
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مدیریت حمل و نقل و ترافیک</span>مدیریت حمل و نقل و ترافیک
درباره مدیر
اخبار
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مدیریت سرمایه گذاری و جلب مشارکت های مردمی</span>مدیریت سرمایه گذاری و جلب مشارکت های مردمی
درباره مدیر
اخبار
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مدیریت برنامه ریزی و توسعه</span>مدیریت برنامه ریزی و توسعه
درباره مدیر
اخبار
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">اداره ممیزی و درآمد نوسازی</span>اداره ممیزی و درآمد نوسازی
درباره رئیس
اخبار
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">اداره امور ایثارگران</span>اداره امور ایثارگران
درباره رئیس
اخبار
اخبار
نشریات
مناقصه و مزایده
ورود اعضا
Collapse آموزشآموزش
مورد 1
مورد 2
مورد 3
آدرس
مورد 4
مورد 5
نقشه سایتشهرداری اسلامشهر
شهرداری اسلامشهر
شهرداری اسلامشهر
آدرس: تهران-بزرگراه آیت اله سعیدی - اسلامشهر- بلواربسیج - نبش خیابان امام موسی کاظم(ع)، ساختمان مرکزی شهرداری اسلامشهر
کد پستی :3313778468تلفن :15 - 02156344010
ایمیل: info@eslamshahr.ir
کلیه حقوق وب سایت متعلق به شهرداری اسلامشهر می باشد.
Powered by DorsaPortal